Právní ujednání

Vážení uživatelé, přečtěte si pozorně pravidla, která se vztahují k zápisům firem a institucí umístěných na internetových stránkách www.firmy.pohoda.cz, a pravidla upravující užívání textové reklamy poskytované společností STORMWARE s.r.o.

Smluvní podmínky provozování Katalogu firem a pravidla pro Firemní zápisy
Pravidla užívání textové reklamy na internetových serverech společnosti STORMWARE s.r.o.
 

Smluvní podmínky provozování
Katalogu firem a pravidla pro Firemní zápisy

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového portálu na webové adrese www.firmy.pohoda.cz (dále jen Katalog firem) je společnost STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, PSČ 586 01, Jihlava, IČ: 25313142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jen Poskytovatel), která tímto poskytuje službu informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Služba), uživatelům služby, resp. návštěvníkům Katalogu firem (dále jen Uživatel).

II. Vymezení dalších pojmů

Obsahem Služby je zápis důležitých informací a kontaktních údajů o firmě uspořádaný rejstříkovým způsobem v Katalogu firem (dále jen Firemní zápis). Jednotlivé záznamy lze jednoduchým systémem vyhledávání nalézt. Vložení Firemního zápisu je zdarma, pokud jsou splněny podmínky registrace.

Údaje jsou informace zadané prostřednictvím registračního formuláře a představují kontaktní a popisné informace o firmě.

Firma je ekonomický subjekt, jejíž zápis je za splnění podmínek zveřejněn v Katalogu firem.

III. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel je povinen seznámit se s pravidly pro Firemní zápis a s jejich obsahem před započetím užívání Služby.

2. Službu lze využívat pouze při dodržování těchto podmínek a právních předpisů.
 
3. Uživatel vysloví souhlas s těmito podmínkami provozování Katalogu firem konkludentně, a to započetím používání Služby, tedy vytvořením Firemního zápisu v Katalogu firem (i neplatného) nebo navštívením webu (browse-wrap licence). 

4. Odvolat souhlas se zveřejněním Firemního zápisu musí Uživatel výslovně, jasně a srozumitelně na adresu Poskytovatele, např. prostřednictvím e-mailu firmy.pohoda@stormware.cz. Poskytovatel do 14 dnů odstraní z Katalogu firem Firemní zápis Uživatele.
 
5. Uživatel má v případě úspěšné registrace dle bodu V. právo na využití reklamní služby dle Pravidel užívání textové reklamy na internetových serverech společnosti STORMWARE s.r.o.
 

IV. Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů uživatele jsou uvedeny v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, který je k dispozici na https://www.stormware.cz/ochrana-osobnich-udaju.aspx, příp. v každé provozovně STORMWARE.

V. Pravidla pro firemní zápisy

1. Obecná pravidla
Do Katalogu firem lze zařadit pouze Firemní zápisy aktivních českých firem a institucí (dále jen ekonomický subjekt), které jsou vlastníky licence ekonomického systému POHODA vyvíjeného společností STORMWARE s.r.o., a zároveň mají předplacený aktuální soubor zákaznických služeb SERVIS.
 
2. Podmínky registrace
Vedle dodržení obecných pravidel (viz výše) je nutné umístit na webové stránky Uživatele, pokud nějaké vlastní, některý z bannerů (dále jen Odkaz) společnosti STORMWARE s.r.o. (výběr zde). Tento Odkaz je nutné umístit do 14 dnů od provedení registrace. Při nedodržení této lhůty není registrace kompletní a záznam již nebude dále zobrazován. Podrobnosti stanovují Pravidla užívání textové reklamy na internetových serverech společnosti STORMWARE s.r.o.

Po úspěšném vložení banneru společnosti STORMWARE na web Uživatele bude zápis Uživatele veřejně přístupný a to po dobu, kdy bude trvat soulad s Podmínkami registrace, jakož i Obecnými pravidly.

3. Registrace
3.1 Název firmy
Název a právní forma firmy pro registraci v Katalogu firem se uvádí podle její registrace v Obchodním rejstříku, Živnostenském rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů. U podnikajících fyzických osob a u ostatních právnických osob, nevládních neziskových organizací a veřejnoprávních právnických osob se název upravuje dle pravidel českého pravopisu nebo dle zápisu v příslušném registru/rejstříku.

3.2 Adresa a kontaktní údaje firmy
Do registračního formuláře je nutné zadat přesnou adresu provozovny firmy, neboť podle ní se provádí regionalizace v katalogu, a to včetně zápisu kontaktu firmy.

3.3 URL – adresa WWW stránek
Uvedená WWW adresa musí odkazovat na existující a fungující webovou stránku. WWW adresa musí odkazovat na hlavní stránky firmy, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny s www před doménou, pokud tak v tomto tvaru fungují.

Zápis firmy, ani stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám či etickým pravidlům.
Pokud firma nemá vlastní WWW stránky, nelze místo nich použít záznam z jiné databáze či adresáře firem. V tomto případě zůstane kolonka "WWW stránka" nevyplněna.

3.4 Údaje o službách / produktech (dále jen Popis činnosti)
Údaje o službách a produktech nabízených firmou musí být souhrnem činností firmy v logických větách v českém jazyce. Délka popisu činnosti by měla být do 500 znaků (písmena včetně mezer a interpunkce).

V popisu činnosti nesmí být použity:
 • tázací, rozkazovací a zvolací věty,
 • superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě,
 • jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.),
 • verzálkami psaná slova, pokud se nejedná o zkratky, názvy výrobků či firem, které jsou takto zapsány jako ochranné známky či jiné ochranné označení,
 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro hledání,
 • žádné zmínky o konkurenci.
Konečnou podobu popisu činnosti u firemního zápisu určují administrátoři Katalogu firem a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění.

3.5 Kategorie a podkategorie
Každý Firemní zápis může být zařazen ve více kategoriích nebo podkategoriích (dále jen Kategorie). Musí se ale jednat o Kategorii co nejpřesněji vystihující činnosti firmy. V případě, že ekonomický subjekt provozuje více tematicky nesouvisejících e-shopů či webových stránek, z nichž každý má svoji doménu, je možné v rámci zápisu zveřejnit pouze jeden tento odkaz, který bude zařazen do všech relevantních kategorií.

3.6 Regionální zařazení
Pokud má ekonomický subjekt více fyzických poboček, je možné je zařadit do více regionů, a to prostřednictvím nabídky jednotlivých krajů ČR.

3.7 Logo firmy
K zápisu může ekonomický subjekt přidat také logo firmy. Je nutné dodržet tyto podmínky:
 • při vkládání musí být grafika v rozměru 135x70px,
 • nahrávaný obrázek nesmí mít více než 1MB,
 • soubor musí být v jednom z následujících formátů: jpg, jpeg, png, gif.
Ekonomický subjekt je zodpovědný za soulad své grafiky s platnými zákony ČR, dobrými mravy a etickými pravidly.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel umožňuje Uživateli užívat Služby poskytované v Katalogu firem bezúplatně.

2. Poskytovatel odpovídá za obsah příspěvků Uživatele v rozsahu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3. Konečnou podobu Firemního zápisu určuje Poskytovatel Služby a vyhrazuje si právo upravit jeho konečné znění a umístění. Poskytovatel Služby si tímto dále vyhrazuje právo upravit konečné znění popisu činnosti firemního zápisu, včetně práva přeřadit zápis do jiné relevantní kategorie, a to zejména v souladu se skutečnostmi vyplývajícími ze zápisu z registrace v Obchodním rejstříku, Živnostenském rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů.

4. Přihlašování do systému Služby prostřednictvím firemního profilu na internetové adrese www.firmy.pohoda.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo registrovaného uživatele služeb Poskytovatele, viz odst. V. V případě zániku práva Uživatele používat přihlašovací jméno nemá Poskytovatel povinnost nadále Uživateli zpřístupňovat rozhraní Služby. Uživatel je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Poskytovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Poskytovatel třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. Uživatel souhlasí, že nebude obsah Služby přímo prodávat třetí straně nebo je třetí straně nabízet jako svou službu.

5. Podoba Firemních zápisů podléhá těmto závazným pravidlům. Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby, odstranit obsah Uživatele a zablokovat přístup Uživatele ke Službě, a to zejména při zneužití Služby nebo podezření na zneužití Služby Uživatelem nebo při podstatném porušení povinností Uživatele, daných těmito podmínkami nebo právními předpisy.

6.  Poskytovatel může bez předchozího oznámení či souhlasu Uživatele změnit poskytování Služby nebo podmínky provozování Katalogu firem. Má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby z jakýchkoliv důvodů i bez udání důvodu.

7. Poskytovatel neručí za zachování dat, která Uživatel zadá do registračního formuláře a vytvoří tak firemní profil. Poskytovatel tyto informace neposkytne třetí straně. Poskytovatel nebude konkrétní informace z firemního profilu Uživatele používat jinak než pro účely technické podpory vyplývající z těchto podmínek a globálních analýz. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní systému Služby pro Uživatele.

VII. Doba čerpání Služby

Služba je časově neomezená – po dobu existence Katalogu firem.

VIII. Odpovědnost za vady a škodu

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje zpřístupňované Poskytovatelem v Katalogu firem nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, ani nabídkou.

2. Poskytovatel odpovídá za obsah příspěvků Uživatele pouze v rozsahu zákonné povinnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytovatel neodpovídá a neposkytuje Uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování Katalogu firem včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování Služby, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro Uživatelem zamýšlený účel.

4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Službu na vlastní odpovědnost a riziko.

5.  Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá především za vady Služby, jiné škody nebo jiné újmy způsobené přímo či nepřímo, a to:
 • zejména při nesprávném využití výsledků získaných pomocí Služby,
 • porušením závazků Uživatele vyplývajících z podmínek provozování Katalogu firem,
 • neúplností, nesprávností či neaktuálností údajů zpřístupněných v Katalogu firem.
Dále Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za vady či škody způsobené zejména:
 • přerušením, omezením nebo zastavením poskytování Služby Uživateli včetně odstranění zápisu firmy v souladu s pravidly pro firemní zápisy,
 • zásahem třetích osob nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
 • nemožností Uživatele připojit se ke Katalogu firem,
 • poruchou na zařízení třetích osob či jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování Služby nebo příčinami, které nevyplývají z poskytování Služby, ani nejsou Poskytovatelem zaviněny.
6. Katalog firem obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran (dále jen „Link“). Linky nepodléhají kontrole Poskytovatele a Poskytovatel není odpovědný za jejich správnost, přesnost nebo obsah, a to včetně obsahu stránky odkazované z linkované stránky. Uvedení jakéhokoliv Linku v Katalogu firem neznamená, že Poskytovatel je v jakémkoliv spojení s linkovanou stránkou nebo jejími provozovateli.

7. Odpovědnost za škodu ze strany Poskytovatele při poskytování Služby podle těchto podmínek není dána a Poskytovatel nehradí žádné škody.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto podmínky provozování Katalogu firem. Případné nové podmínky je Poskytovatel povinen zveřejnit na internetových stránkách Katalogu firem bez zbytečného odkladu. Změna bude vždy avizována.

2. Tyto podmínky provozování Katalogu firem nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tedy 14. 5. 2013. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze podmínek.


 

Pravidla užívání textové reklamy na internetových
serverech společnosti STORMWARE s.r.o.


Pravidla upravující užívání textové reklamy poskytované společností STORMWARE s.r.o.
 
Odsouhlasením těchto podmínek se Zákazník zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená. V případě porušení těchto podmínek může Provozovatel této reklamní služby uplatnit opatření obsažená v těchto Pravidlech. Užívat reklamní službu lze pouze v souladu s těmito podmínkami.
 

I. Úvodní ustanovení

Reklamní služba (dále jen Služba) je provozována Provozovatelem. Provozovaná a dostupná je na internetové adrese www.portal.pohoda.cz. Služba umožňuje realizovat textovou reklamu.

Textovou reklamou se rozumí jednotlivé reklamní oznámení ve formě textového inzerátu nebo grafické reklamy.

Provozovatelem je společnost STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, PSČ 586 01, Jihlava, IČ: 25313142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515.

Zákazníkem Služby je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel textové reklamy na internetovým serverech určených Provozovatelem, jenž si pro tyto účely využití Služby zřídí u Provozovatele na webové stránce www.firmy.pohoda.cz svůj firemní profil. Podrobnosti o registraci firemního profilu stanovují Smluvní podmínky provozování Katalogu firem a pravidla pro Firemní zápisy.

Internetovými servery se rozumí internetové stránky Provozovatele, na kterých se inzertní sdělení (dále jen Inzerát) zobrazují na reklamních prostorách k tomu určených.
 

II. Pravidla užívání Služby

1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených Pravidel zobrazovat na svých serverech textové inzeráty nebo grafickou reklamu dle požadavků Zákazníka. Zákazník své požadavky zadává do rozhraní registračního formuláře (viz Smluvní podmínky provozování Katalogu firem a pravidla pro Firemní zápisy). Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto rozhraní na zadávání inzerátů na internetové adrese www.firmy.pohoda.cz.

2. Zákazník je plně odpovědný za obsah zadaného inzerátu a za obsah cílových stránek, na něž se Uživatel dostane po kliknutí na inzerát Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Zákazník způsobí inzercí třetím stranám nebo za inzeráty a cílové stránky, které jsou v rozporu s platným právním řádem.

3. Součástí těchto Pravidel jsou též Pravidla inzerce, jež se Zákazník odsouhlasením těchto Pravidel zavazuje dodržovat.

4. Provozovatel si v souladu s Pravidly pro inzeráty vyhrazuje právo zablokovat zadaný inzerát i zadané klíčové slovo s udáním i bez udání důvodu. Provozovatel má právo na drobnou úpravu inzerátu (diakritika, interpunkce, překlepy), který nevyhovuje Pravidlům pro inzeráty, a to i bez upozornění Zákazníka. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující inzeráty.

5. Přihlašování do systému Služby prostřednictvím firemního profilu na internetové adrese www.firmy.pohoda.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo registrovaného uživatele služeb Provozovatele (viz Smluvní podmínky provozování Katalogu firem a pravidla pro Firemní zápisy). V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat rozhraní Služby. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Zákazník odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. Zákazník souhlasí, že nebude prokliky nebo zobrazení na své inzeráty realizované systémem Služby přímo prodávat třetí straně nebo je třetí straně nabízet jako svou službu.

6. Zákazník může využívání Služby ukončit tím, že smaže svoji textovou reklamu prostřednictvím editačního prostředí ve svém Firemním zápisu na www.firmy.pohoda.cz.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat inzeráty. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění inzerátu, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

8. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová oznámení, která se týkají provozu Služby.

III. Pravidla inzerce

V případě inzerce je zapotřebí dodržovat Pravidla užívání textové reklamy na internetových serverech společnosti STORMWARE s.r.o. a Smluvní podmínky provozování katalogu firem a pravidla pro firemní zápisy, Pravidla českého pravopisu a právní předpisy ČR. Inzerce ani cílová stránka nesmí poškozovat dobré jméno Provozovatele.

Pokud dojde k porušení pravidel inzerce, smluvních podmínek nebo pravidel zmíněných výše, může Provozovatel Služby inzerát nezveřejnit. Všechny inzeráty jsou kontrolovány nejen po jejich vytvoření, ale také v průběhu samotné inzerce.
 
Nepovolený obsah
Zakázané jsou inzeráty, které propagují tabákové výrobky, alkoholické nápoje, erotiku a pornografii, omamné a psychotropní látky nebo on-line sázení.


Obecná pravidla
 • Text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci.
 • Slova se nesmí mezi jednotlivými řádky dělit.
 • V inzerátu se nesmí nadměrně opakovat slova.
 • Inzerát nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou.

Jazyk
 • Inzerát nesmí obsahovat vulgární výrazy. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
 • Text inzerátu musí být psán v českém jazyce.

Velká písmena, interpunkce a speciální znaky
 • Velká písmena jsou v textu inzerátu povolena pouze na začátku vět a vlastních jmen včetně názvu společností. Výjimku tvoří akronymy – např. ČEZ apod.
 • V textu inzerátu je možné použít pouze jeden vykřičník.
 • Řádek nesmí začínat pomlčkou, interpunkčními znaménky nebo netypickými znaky.
 • Není povolena nadměrná interpunkce a užití nestandardních znaků – například ♣, ♠ apod.

Ceny, slevy, akce
 • Zmínky v textu inzerátu o cenách, cenových akcích, slevách apod. musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné.

URL adresa
 • URL se zadává bez diakritiky. Musí obsahovat doménu prvního (cz, eu, com) a druhého řádu (stormware, fakturace-zdarma).
 • Doména URL adresy musí korespondovat s doménou cílové stránky.

Cílová stránka
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem podvodný a nemorální.
 • Cílová URL musí být funkční a v souladu s právními předpisy ČR.
 • Uživatel musí mít možnost vrátit se zpět kliknutím na tlačítko Zpět.
 • Nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
 • Zobrazení obsahu cílové stránky musí být veřejně dostupné a nesmí být podmíněno registrací nebo přihlášením.
 • Nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti těmito Pravidly a Pravidly inzerce neupravené se podpůrně řídí Smluvními podmínkami provozování Katalogu firem a pravidly pro Firemní zápisy a příslušnou právní úpravou.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Zákazníkovi vzniknou.

3. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tato Pravidla. Případná nová Pravidla je Provozovatel povinen zveřejnit na internetových stránkách www.firmy.pohoda.cz bez zbytečného odkladu. Změna bude vždy avizována.

4. Tato Pravidla a Pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tedy 4. 4. 2019. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze výše zmíněných pravidel.
Katalog Firmy POHODA