Zmluvné podmienky

Vážení užívatelia, prečítajte si pozorne pravidlá, ktoré sa vzťahujú k zápisom firiem a inštitúcií umiestnených na internetových stránkach www.firmy.pohoda.sk.

Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového portálu na webovej adrese www.firmy.pohoda.sk (ďalej len Katalóg firiem) je spoločnosť STORMWARE s. r. o., so sídlom Matúšova 48, PSČ 811 04  Bratislava, IČO: 36 244 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č.: 25716/B (ďalej len Poskytovateľ), ktorá týmto poskytuje službu informačnej  spoločnosti v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Vymedzenie ďalších pojmov

Obsahom Služby je zápis dôležitých informácií a kontaktných údajov o firme usporiadaný registrovým spôsobom v Katalógu firiem (ďalej len Firemný zápis). Jednotlivé záznamy je možné jednoduchým systémom vyhľadávania nájsť. Vloženie Firemného zápisu je zadarmo, ak sú splnené podmienky registrácie.


Údaje sú informácie zadané prostredníctvom registračného formulára a predstavujú kontaktné i popisné informácie o firme.

Firma je ekonomický subjekt, ktorej zápis je za splnenia podmienok zverejnený v Katalógu firiem.
 

III. Práva a povinnosti Užívateľa

1. Užívateľ je povinný zoznámiť sa s pravidlami pre Firemný zápis a s ich obsahom pred začatím užívania Služby.

2. Službu je možné využívať iba pri dodržiavaní týchto podmienok a právnych predpisov.
 
3. Užívateľ vysloví súhlas s týmito podmienkami prevádzkovania Katalógu firiem konkludentne, a to začatím používania Služby, teda vytvorením Firemného zápisu v Katalógu firiem (i neplatného) alebo navštívením webu (browse-wrap licencia). 

4. Odvolať súhlas so zverejnením Firemného zápisu musí Užívateľ výslovne, jasne a zrozumiteľne na adresu Poskytovateľa, napr. prostredníctvom e-mailu firmy.pohoda@stormware.sk. Poskytovateľ do 14 dní odstráni z Katalógu firiem Firemný zápis Užívateľa.
  

IV. Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v registračnom formulári správcu STORMWARE s. r. o., IČO: 36 244 791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, príp. jeho zamestnancami (ďalej len „Správca“) pre účely stanovené v týchto podmienkach. Tento súhlas udeľuje užívateľ pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to na dobu neurčitú, avšak tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. V takom prípade bude správca oprávnený spracovávať poskytnuté osobné údaje iba v zákonom stanovených prípadoch. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Užívateľ ďalej prehlasuje, že so všetkými vyplnenými časťami tohto formulára bol oboznámený a všetky údaje sú presné a sú poskytované dobrovoľne.

2. Užívateľ súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ bude na jeho e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zasielať informácie o poskytovaní Služby či ďalších služieb a produktov Poskytovateľa, ako i zasielať obchodné oznámenia. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov by malo byť učinené výslovne, jasne a zrozumiteľne (napr. formou listu alebo telefonátu na zákaznícku linku Poskytovateľa).

V. Pravidlá pre firemné zápisy

1. Všeobecné pravidlá
Do Katalógu firiem je možné zaradiť iba Firemné zápisy aktívnych slovenských firiem a inštitúcií (ďalej len ekonomický subjekt), ktoré sú vlastníkmi licencie ekonomického systému POHODA vyvíjaného spoločnosťou STORMWARE s. r. o. a zároveň majú v dobe registrácie predplatený aktuálny súbor zákazníckych služieb SERVIS.
 
2. Podmienky registrácie
Popri dodržaní všeobecných pravidiel (viď vyššie) je potrebné umiestniť na webové stránky Užívateľa, ak nejaké vlastní, niektorý z bannerov (ďalej len Odkaz) spoločnosti STORMWARE s. r. o. (výber tu). Tento Odkaz je potrebné umiestniť do 14 dní od vykonania registrácie. Pri nedodržaní tejto lehoty nie je registrácia kompletná a záznam už nebude ďalej zobrazovaný.

Po úspešnom vložení bannera spoločnosti STORMWARE na web Užívateľa bude zápis Užívateľa verejne prístupný, a to dovtedy, dokedy bude trvať súlad s Podmienkami registrácie, ako i so Všeobecnými pravidlami.

3. Registrácia

3.1 Názov firmy
Názov a právna forma firmy pre registráciu v Katalógu firiem sa uvádza podľa jej registrácie v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v registri ekonomických subjektov. Pri podnikajúcich fyzických osobách a pri ostatných právnických osobách, pri neziskových organizáciách a pri verejnoprávnych právnických osobách sa názov upravuje podľa pravidiel slovenského pravopisu alebo podľa zápisu v príslušnom registri.

3.2 Adresa a kontaktné údaje firmy
Do registračného formulára je potrebné zadať presnú adresu prevádzky firmy, nakoľko sa podľa nej vykonáva zaradenie do príslušného kraja v katalógu, a to vrátane zápisu kontaktu firmy.

3.3 URL – adresa WWW stránok
Uvedená WWW adresa musí odkazovať na existujúcu a fungujúcu webovú stránku. WWW adresa musí odkazovať na hlavné stránky firmy, nie na niektorú konkrétnu podstránku a nesmie ísť o presmerovanú doménu (redirect). Stránky budú uvedené s www pred doménou, ak tak v tomto tvare fungujú.
Zápis firmy, ani stránka, na ktorú odkazuje, nesmie odporovať platným medzinárodným právnym normám, platným právnym normám Slovenskej republiky, všeobecne uznávaným mravným hodnotám či etickým pravidlám.
Ak firma nemá vlastné WWW stránky, nie je možné namiesto nich použiť záznam z inej databázy či adresára firiem. V tomto prípade zostane kolónka „WWW stránka“ nevyplnená.

3.4 Údaje o službách/produktoch (ďalej len Popis činnosti)
Údaje o službách a produktoch ponúkaných firmou musia byť súhrnom činností firmy v logických vetách v slovenskom jazyku. Dĺžka popisu činnosti by mala byť do 500 znakov (písmená vrátane medzier a interpunkcie).


V popise činnosti nesmú byť použité:

 • rozkazovacie a zvolávacie vety,
 • superlatívy a objektívne neposúditeľné zmienky o kvalite,
 • akékoľvek zmienky o peniazoch (cena výrobkov, zľavy atď.),
 • slová písané veľkým paličkovým písmom, ak nejde o skratky, názvy výrobkov či firiem, ktoré sú takto zapísané ako ochranné známky či iné ochranné označenia,
 • popis nesmie byť len jednoduchým vymenovaním kľúčových slov pre vyhľadávanie,
 • žiadne zmienky o konkurencii.

Konečnú podobu popisu činnosti pri firemnom zápise určujú administrátori Katalógu firiem a vyhradzujú si právo upraviť jeho konečné znenie.


3.5 Kategórie a podkategórie
Každý Firemný zápis môže byť zaradený do viacerých kategórií alebo podkategórií (ďalej len Kategórie). Musí sa ale jednať o Kategóriu čo najpresnejšie vystihujúcu činnosti firmy. V prípade, že ekonomický subjekt prevádzkuje viac tematicky nesúvisiacich e-shopov či webových stránok, z ktorých každý má svoju doménu, je možné v rámci zápisu zverejniť iba jeden tento odkaz, ktorý bude zaradený do všetkých relevantných kategórií.


3.6 Regionálne zaradenie
Ak má ekonomický subjekt viac fyzických pobočiek, je možné ich zaradiť do viacerých regiónov, a to prostredníctvom ponuky jednotlivých krajov SR.


3.7 Logo firmy
K zápisu môže ekonomický subjekt pridať taktiež logo firmy. Je však potrebné dodržať tieto podmienky:

 • pri vkladaní musí byť grafika v rozmere 135x70px,
 • nahrávaný obrázok nesmie mať viac ako 1MB,
 • súbor musí byť v jednom z nasledujúcich formátov: jpg, jpeg, png, gif.

Ekonomický subjekt je zodpovedný za súlad svojej grafiky s platnými zákonmi SR, dobrými mravmi a etickými pravidlami.

VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi užívať Služby poskytované v Katalógu firiem bezplatne.

2. Poskytovateľ zodpovedá za obsah príspevkov Užívateľa v rozsahu ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Konečnú podobu Firemného zápisu určuje Poskytovateľ Služby a vyhradzuje si právo upraviť jeho konečné znenia a umiestnenie. Poskytovateľ Služby si týmto ďalej vyhradzuje právo upraviť konečné znenie popisu činnosti firemného zápisu, vrátane práva preradiť zápis do inej relevantnej kategórie, a to predovšetkým v súlade so skutočnosťami vyplývajúcimi zo zápisu z registra v obchodnom registri, v živnostenskom registri či v registri ekonomických subjektov.

4. Prihlasovanie do systému Služby prostredníctvom firemného profilu na internetovej adrese www.firmy.pohoda.sk je viazané na prihlasovacie meno a heslo registrovaného užívateľa služieb Poskytovateľa, viď odst. V. V prípade zániku práva Užívateľa používať prihlasovacie meno, nemá Poskytovateľ povinnosť naďalej Užívateľovi sprístupňovať rozhranie Služby. Užívateľ je povinný ochraňovať svoje prihlasovacie údaje a držať ich v tajnosti. Poskytovateľ neručí za zneužitie systému v prípade vyzradenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Ak Poskytovateľ tretej strane poskytne prístup k svojmu účtu, je zodpovedný za to, že tretia strana súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami a prijíma ich. Užívateľ súhlasí, že nebude obsah Služby priamo predávať tretej strane alebo ho tretej strane ponúkať ako svoju službu.

5. Podoba Firemných zápisov podlieha týmto záväzným pravidlám. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť či zastaviť poskytovanie Služby, odstrániť obsah Užívateľa a zablokovať prístup Užívateľa k Službe, a to predovšetkým pri zneužití Služby alebo pri podozrení na zneužitie Služby Užívateľom alebo pri podstatnom porušení povinností Užívateľa, daných týmito podmienkami alebo právnymi predpismi.

6.  Poskytovateľ môže bez predchádzajúceho oznámenia či súhlasu Užívateľa zmeniť poskytovanie Služby alebo podmienky prevádzkovania Katalógu firiem. Má právo obmedziť, prerušiť či zastaviť poskytovanie Služby z akýchkoľvek dôvodov i bez udania dôvodu.

7. Poskytovateľ neručí za zachovanie údajov, ktoré Užívateľ zadá do registračného formulára a vytvorí tak firemný profil. Poskytovateľ tieto informácie neposkytuje tretej strane. Poskytovateľ nebude konkrétne informácie z firemného profilu Užívateľa používať inak, ako pre účely technickej podpory vyplývajúcej z týchto podmienok a globálnych analýz. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú dostupnosť užívateľského rozhrania systému Služby pre Užívateľa.

VII. Doba čerpania Služby

Služba je časovo neobmedzená - počas doby existencie Katalógu firiem.

VIII. Zodpovednosť za chyby a škodu

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že údaje sprístupňované Poskytovateľom v Katalógu firiem nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním ani ponukou.

2. Poskytovateľ zodpovedá za obsah príspevkov Užívateľa iba v rozsahu zákonnej povinnosti podľa zákona.

3. Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité či bezchybné fungovanie Katalógu firiem vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité či bezchybné poskytovanie Služby, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre Užívateľom zamýšľaný účel.
 
4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva Službu na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 
5.  Užívateľ ďalej berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za chyby Služby alebo iné škody spôsobené priamo, či nepriamo, a to:

 • predovšetkým pri nesprávnom využití výsledkov získaných pomocou Služby,
 • porušením záväzkov Užívateľa vyplývajúcich z podmienok prevádzkovania Katalógu firiem,
 • neúplnosťou, nesprávnosťou či neaktuálnosťou údajov sprístupnených v Katalógu firiem.

Ďalej Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za chyby či škody spôsobené predovšetkým:

 • prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania Služby Užívateľovi vrátane odstránenia zápisu firmy v súlade s pravidlami pre firemné zápisy,
 • zásahom tretích osôb alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť,
 • nemožnosťou Užívateľa pripojiť sa ku Katalógu firiem,
 • poruchou na zariadení tretích osôb či inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní Služby alebo príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania Služby, ani nie sú Poskytovateľom zavinené.

6. Katalóg firiem obsahuje odkazy na internetové stránky tretích strán (ďalej len „Link“). Linky nepodliehajú kontrole Poskytovateľa a Poskytovateľ nie je zodpovedný za ich správnosť, presnosť alebo obsah, a to vrátane obsahu stránky odkazovanej z linkovanej stránky. Uvedenie akéhokoľvek Linku v Katalógu firiem neznamená, že Poskytovateľ je v akomkoľvek spojení s linkovanou stránkou alebo s jej prevádzkovateľmi.

7. Zodpovednosť za škodu zo strany Poskytovateľa pri poskytovaní Služby podľa týchto podmienok nie je daná a Poskytovateľ nehradí žiadne škody.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto podmienky prevádzkovania Katalógu firiem. Prípadné nové podmienky je Poskytovateľ povinný zverejniť na internetových stránkach Katalógu firiem bez zbytočného odkladu. Zmena bude vždy avizovaná.
 
2. Tieto podmienky prevádzkovania Katalógu firiem nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia, teda 01. 09. 2013. K tomuto dátumu sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich verzií podmienok.
 

Katalog Firmy POHODA