Zmluvné podmienky

Vážení užívatelia, prečítajte si pozorne pravidlá, ktoré sa vzťahujú k zápisom firiem a inštitúcií umiestnených na internetových stránkach www.firmy.pohoda.sk, a pravidlá upravujúce používanie textovej reklamy poskytovanej spoločnosťou STORMWARE s.r.o.

Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy
Pravidlá používania textovej reklamy na internetových serveroch spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Zmluvné podmienky prevádzkovania
Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového portálu na webovej adrese www.firmy.pohoda.sk (ďalej len Katalóg firiem) je spoločnosť STORMWARE s. r. o., so sídlom Matúšova 48, PSČ 811 04 Bratislava, IČO: 36 244 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č.: 25716/B (ďalej len Poskytovateľ), ktorá týmto poskytuje službu informačnej spoločnosti v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Služba), užívateľom služby, resp. návštevníkom Katalógu firiem (ďalej len Užívateľ).

II. Vymedzenie ďalších pojmov

Obsahom Služby je zápis dôležitých informácií a kontaktných údajov o firme usporiadaný registrovým spôsobom v Katalógu firiem (ďalej len Firemný zápis). Jednotlivé záznamy je možné jednoduchým systémom vyhľadávania nájsť. Vloženie Firemného zápisu je zadarmo, ak sú splnené podmienky registrácie.


Údaje sú informácie zadané prostredníctvom registračného formulára a predstavujú kontaktné i popisné informácie o firme.

Firma je ekonomický subjekt, ktorej zápis je za splnenia podmienok zverejnený v Katalógu firiem.
 

III. Práva a povinnosti Užívateľa

1. Užívateľ je povinný zoznámiť sa s pravidlami pre Firemný zápis a s ich obsahom pred začatím užívania Služby.

2. Službu je možné využívať iba pri dodržiavaní týchto podmienok a právnych predpisov.
 
3. Užívateľ vysloví súhlas s týmito podmienkami prevádzkovania Katalógu firiem konkludentne, a to začatím používania Služby, teda vytvorením Firemného zápisu v Katalógu firiem (i neplatného) alebo navštívením webu (browse-wrap licencia). 

4. Odvolať súhlas so zverejnením Firemného zápisu musí Užívateľ výslovne, jasne a zrozumiteľne na adresu Poskytovateľa, napr. prostredníctvom e-mailu firmy.pohoda@stormware.sk. Poskytovateľ do 14 dní odstráni z Katalógu firiem Firemný zápis Užívateľa.

5. Užívateľ má v prípade úspešnej registrácie podľa bodu V. právo na využitie reklamnej služby podľa Pravidiel používania textovej reklamy na internetových serveroch spoločnosti STORMWARE s.r.o.   

IV. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľa sú uvedené v časti Prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktorá je k dispozícii na https://www.stormware.sk/ochrana-osobnych-udajov/, príp. v každej prevádzke STORMWARE.

V. Pravidlá pre firemné zápisy

1. Všeobecné pravidlá
Do Katalógu firiem je možné zaradiť iba Firemné zápisy aktívnych slovenských firiem a inštitúcií (ďalej len ekonomický subjekt), ktoré sú vlastníkmi licencie ekonomického systému POHODA vyvíjaného spoločnosťou STORMWARE s. r. o. a zároveň majú v dobe registrácie predplatený aktuálny súbor zákazníckych služieb SERVIS.
 
2. Podmienky registrácie
Popri dodržaní všeobecných pravidiel (viď vyššie) je potrebné umiestniť na webové stránky Užívateľa, ak nejaké vlastní, niektorý z bannerov (ďalej len Odkaz) spoločnosti STORMWARE s. r. o. (výber tu). Tento Odkaz je potrebné umiestniť do 14 dní od vykonania registrácie. Pri nedodržaní tejto lehoty nie je registrácia kompletná a záznam už nebude ďalej zobrazovaný.

Po úspešnom vložení bannera spoločnosti STORMWARE na web Užívateľa bude zápis Užívateľa verejne prístupný, a to dovtedy, dokedy bude trvať súlad s Podmienkami registrácie, ako i so Všeobecnými pravidlami.

3. Registrácia

3.1 Názov firmy
Názov a právna forma firmy pre registráciu v Katalógu firiem sa uvádza podľa jej registrácie v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v registri ekonomických subjektov. Pri podnikajúcich fyzických osobách a pri ostatných právnických osobách, pri neziskových organizáciách a pri verejnoprávnych právnických osobách sa názov upravuje podľa pravidiel slovenského pravopisu alebo podľa zápisu v príslušnom registri.

3.2 Adresa a kontaktné údaje firmy
Do registračného formulára je potrebné zadať presnú adresu prevádzky firmy, nakoľko sa podľa nej vykonáva zaradenie do príslušného kraja v katalógu, a to vrátane zápisu kontaktu firmy.

3.3 URL – adresa WWW stránok
Uvedená WWW adresa musí odkazovať na existujúcu a fungujúcu webovú stránku. WWW adresa musí odkazovať na hlavné stránky firmy, nie na niektorú konkrétnu podstránku a nesmie ísť o presmerovanú doménu (redirect). Stránky budú uvedené s www pred doménou, ak tak v tomto tvare fungujú.
Zápis firmy, ani stránka, na ktorú odkazuje, nesmie odporovať platným medzinárodným právnym normám, platným právnym normám Slovenskej republiky, všeobecne uznávaným mravným hodnotám či etickým pravidlám.
Ak firma nemá vlastné WWW stránky, nie je možné namiesto nich použiť záznam z inej databázy či adresára firiem. V tomto prípade zostane kolónka „WWW stránka“ nevyplnená.

3.4 Údaje o službách/produktoch (ďalej len Popis činnosti)
Údaje o službách a produktoch ponúkaných firmou musia byť súhrnom činností firmy v logických vetách v slovenskom jazyku. Dĺžka popisu činnosti by mala byť do 500 znakov (písmená vrátane medzier a interpunkcie).


V popise činnosti nesmú byť použité:

 • opytovacie, rozkazovacie a zvolávacie vety,
 • superlatívy a objektívne neposúditeľné zmienky o kvalite,
 • akékoľvek zmienky o peniazoch (cena výrobkov, zľavy atď.),
 • slová písané veľkým paličkovým písmom, ak nejde o skratky, názvy výrobkov či firiem, ktoré sú takto zapísané ako ochranné známky či iné ochranné označenia,
 • popis nesmie byť len jednoduchým vymenovaním kľúčových slov pre vyhľadávanie,
 • žiadne zmienky o konkurencii.

Konečnú podobu popisu činnosti pri firemnom zápise určujú administrátori Katalógu firiem a vyhradzujú si právo upraviť jeho konečné znenie.


3.5 Kategórie a podkategórie
Každý Firemný zápis môže byť zaradený do viacerých kategórií alebo podkategórií (ďalej len Kategórie). Musí sa ale jednať o Kategóriu čo najpresnejšie vystihujúcu činnosti firmy. V prípade, že ekonomický subjekt prevádzkuje viac tematicky nesúvisiacich e-shopov či webových stránok, z ktorých každý má svoju doménu, je možné v rámci zápisu zverejniť iba jeden tento odkaz, ktorý bude zaradený do všetkých relevantných kategórií.


3.6 Regionálne zaradenie
Ak má ekonomický subjekt viac fyzických pobočiek, je možné ich zaradiť do viacerých regiónov, a to prostredníctvom ponuky jednotlivých krajov SR.


3.7 Logo firmy
K zápisu môže ekonomický subjekt pridať taktiež logo firmy. Je však potrebné dodržať tieto podmienky:

 • pri vkladaní musí byť grafika v rozmere 135x70px,
 • nahrávaný obrázok nesmie mať viac ako 1MB,
 • súbor musí byť v jednom z nasledujúcich formátov: jpg, jpeg, png, gif.

Ekonomický subjekt je zodpovedný za súlad svojej grafiky s platnými zákonmi SR, dobrými mravmi a etickými pravidlami.

VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi užívať Služby poskytované v Katalógu firiem bezplatne.

2. Poskytovateľ zodpovedá za obsah príspevkov Užívateľa v rozsahu ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Konečnú podobu Firemného zápisu určuje Poskytovateľ Služby a vyhradzuje si právo upraviť jeho konečné znenia a umiestnenie. Poskytovateľ Služby si týmto ďalej vyhradzuje právo upraviť konečné znenie popisu činnosti firemného zápisu, vrátane práva preradiť zápis do inej relevantnej kategórie, a to predovšetkým v súlade so skutočnosťami vyplývajúcimi zo zápisu z registra v obchodnom registri, v živnostenskom registri či v registri ekonomických subjektov.

4. Prihlasovanie do systému Služby prostredníctvom firemného profilu na internetovej adrese www.firmy.pohoda.sk je viazané na prihlasovacie meno a heslo registrovaného užívateľa služieb Poskytovateľa, viď odst. V. V prípade zániku práva Užívateľa používať prihlasovacie meno, nemá Poskytovateľ povinnosť naďalej Užívateľovi sprístupňovať rozhranie Služby. Užívateľ je povinný ochraňovať svoje prihlasovacie údaje a držať ich v tajnosti. Poskytovateľ neručí za zneužitie systému v prípade vyzradenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Ak Poskytovateľ tretej strane poskytne prístup k svojmu účtu, je zodpovedný za to, že tretia strana súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami a prijíma ich. Užívateľ súhlasí, že nebude obsah Služby priamo predávať tretej strane alebo ho tretej strane ponúkať ako svoju službu.

5. Podoba Firemných zápisov podlieha týmto záväzným pravidlám. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť či zastaviť poskytovanie Služby, odstrániť obsah Užívateľa a zablokovať prístup Užívateľa k Službe, a to predovšetkým pri zneužití Služby alebo pri podozrení na zneužitie Služby Užívateľom alebo pri podstatnom porušení povinností Užívateľa, daných týmito podmienkami alebo právnymi predpismi.

6.  Poskytovateľ môže bez predchádzajúceho oznámenia či súhlasu Užívateľa zmeniť poskytovanie Služby alebo podmienky prevádzkovania Katalógu firiem. Má právo obmedziť, prerušiť či zastaviť poskytovanie Služby z akýchkoľvek dôvodov i bez udania dôvodu.

7. Poskytovateľ neručí za zachovanie údajov, ktoré Užívateľ zadá do registračného formulára a vytvorí tak firemný profil. Poskytovateľ tieto informácie neposkytuje tretej strane. Poskytovateľ nebude konkrétne informácie z firemného profilu Užívateľa používať inak, ako pre účely technickej podpory vyplývajúcej z týchto podmienok a globálnych analýz. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú dostupnosť užívateľského rozhrania systému Služby pre Užívateľa.

VII. Doba čerpania Služby

Služba je časovo neobmedzená - počas doby existencie Katalógu firiem.

VIII. Zodpovednosť za chyby a škodu

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že údaje sprístupňované Poskytovateľom v Katalógu firiem nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním ani ponukou.

2. Poskytovateľ zodpovedá za obsah príspevkov Užívateľa iba v rozsahu zákonnej povinnosti podľa zákona.

3. Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité či bezchybné fungovanie Katalógu firiem vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité či bezchybné poskytovanie Služby, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre Užívateľom zamýšľaný účel.
 
4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva Službu na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 
5.  Užívateľ ďalej berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za chyby Služby alebo iné škody spôsobené priamo, či nepriamo, a to:

 • predovšetkým pri nesprávnom využití výsledkov získaných pomocou Služby,
 • porušením záväzkov Užívateľa vyplývajúcich z podmienok prevádzkovania Katalógu firiem,
 • neúplnosťou, nesprávnosťou či neaktuálnosťou údajov sprístupnených v Katalógu firiem.

Ďalej Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za chyby či škody spôsobené predovšetkým:

 • prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania Služby Užívateľovi vrátane odstránenia zápisu firmy v súlade s pravidlami pre firemné zápisy,
 • zásahom tretích osôb alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť,
 • nemožnosťou Užívateľa pripojiť sa ku Katalógu firiem,
 • poruchou na zariadení tretích osôb či inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní Služby alebo príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania Služby, ani nie sú Poskytovateľom zavinené.

6. Katalóg firiem obsahuje odkazy na internetové stránky tretích strán (ďalej len „Link“). Linky nepodliehajú kontrole Poskytovateľa a Poskytovateľ nie je zodpovedný za ich správnosť, presnosť alebo obsah, a to vrátane obsahu stránky odkazovanej z linkovanej stránky. Uvedenie akéhokoľvek Linku v Katalógu firiem neznamená, že Poskytovateľ je v akomkoľvek spojení s linkovanou stránkou alebo s jej prevádzkovateľmi.

7. Zodpovednosť za škodu zo strany Poskytovateľa pri poskytovaní Služby podľa týchto podmienok nie je daná a Poskytovateľ nehradí žiadne škody.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto podmienky prevádzkovania Katalógu firiem. Prípadné nové podmienky je Poskytovateľ povinný zverejniť na internetových stránkach Katalógu firiem bez zbytočného odkladu. Zmena bude vždy avizovaná.
 
2. Tieto podmienky prevádzkovania Katalógu firiem nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia, teda 04. 04. 2019. K tomuto dátumu sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich verzií podmienok.
 

Pravidlá používania textovej reklamy na internetových
serveroch spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Pravidlá upravujúce používanie textovej reklamy poskytovanej spoločnosťou STORMWARE s.r.o.
Odsúhlasením týchto podmienok sa Zákazník zaväzuje dodržiavať pravidlá v nich stanovené. V prípade porušenia týchto podmienok môže Prevádzkovateľ tejto reklamnej služby uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto Pravidlách. Používať reklamnú službu je možné iba v súlade s týmito podmienkami.

I. Úvodné ustanovenia

Reklamnou službou a textovou reklamou (ďalej len Služba) sa rozumejú jednotlivé reklamné oznámenia vo forme textového inzerátu alebo grafickej reklamy.

Prevádzkovateľom je spoločnosť STORMWARE s.r.o., so sídlom Matúšova 48, PSČ 811 04  Bratislava, IČO: 36 244 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č.: 25716/B.

Zákazníkom Služby je registrovaný užívateľ služieb Prevádzkovateľa a súčasne zadávateľ textovej reklamy na internetových serveroch určených Prevádzkovateľom, ktorý si pre tieto účely využitia Služby zriadi u Prevádzkovateľa na webovej stránke www.firmy.pohoda.sk svoj firemný profil. Podrobnosti o registrácii firemného profilu stanovujú Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy.

Internetovými servermi sa rozumejú internetové stránky Prevádzkovateľa, na ktorých sa inzertné oznámenia (ďalej len Inzerát) zobrazujú na reklamných priestoroch na to určených.

II. Pravidlá používania Služby

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na základe stanovených Pravidiel zobrazovať na svojich serveroch textové inzeráty alebo grafickú reklamu podľa požiadaviek Zákazníka. Zákazník svoje požiadavky zadáva do rozhrania registračného formulára (viď Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy). Prevádzkovateľ Zákazníkovi sprístupní takéto rozhranie na zadávanie inzerátov na internetovej adrese www.firmy.pohoda.sk.

2. Zákazník je plne zodpovedný za obsah zadaného inzerátu a za obsah cieľových stránok, na ktoré sa Užívateľ dostane po kliknutí na inzerát Zákazníka. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Zákazník spôsobí inzerciou tretím stranám alebo za inzeráty a cieľové stránky, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom.

3. Súčasťou týchto Pravidiel sú tiež Pravidlá inzercie, ktoré sa Zákazník odsúhlasením týchto Pravidiel zaväzuje dodržiavať.

4. Prevádzkovateľ si v súlade s Pravidlami pre inzeráty vyhradzuje právo zablokovať zadaný inzerát i zadané kľúčové slovo s udaním i bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ má právo na drobnú úpravu inzerátu (diakritika, interpunkcia, preklepy), ktorý nevyhovuje Pravidlám pre inzeráty, a to i bez upozornenia Zákazníka. Prevádzkovateľ nemá povinnosť upravovať nevyhovujúce inzeráty.

5. Prihlasovanie do systému Služby prostredníctvom firemného profilu na internetovej adrese www.firmy.pohoda.sk je viazané na prihlasovacie meno a heslo registrovaného užívateľa služieb Prevádzkovateľa (viď Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy). V prípade zániku práva Zákazníka používať prihlasovacie meno nemá Prevádzkovateľ povinnosť naďalej Zákazníkovi sprístupňovať rozhranie Služby. Zákazník je povinný ochraňovať svoje prihlasovacie údaje a držať ich v tajnosti. Prevádzkovateľ neručí za zneužitie systému v prípade vyzradenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Ak Zákazník tretej strane poskytne prístup do svojho účtu, je Zákazník zodpovedný za to, že tretia strana súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami a prijíma ich. Zákazník súhlasí, že nebude kliknutia alebo zobrazenia na svoje inzeráty realizované systémom Služby priamo predávať tretej strane alebo ich tretej strane ponúkať ako svoju službu.

6. Zákazník môže využívanie Služby ukončiť tým, že zmaže svoju textovú reklamu prostredníctvom editačného prostredia vo svojom Firemnom zápise na www.firmy.pohoda.sk.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prestať dočasne alebo trvale zobrazovať inzeráty. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu garanciu umiestnenia inzerátu, pozície, počtu zobrazení a presného vzhľadu.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať Zákazníkovi e-mailové oznámenia, ktoré sa týkajú prevádzky Služby.

III. Pravidlá inzercie

V prípade inzercie je potrebné dodržiavať Pravidlá používania textovej reklamy na internetových serveroch spoločnosti STORMWARE s.r.o. a Zmluvné podmienky prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlá pre Firemné zápisy, Pravidlá slovenského pravopisu a právne predpisy SR. Inzercia ani cieľová stránka nesmú poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.

Ak dôjde k porušeniu pravidiel inzercie, zmluvných podmienok alebo pravidiel spomínaných vyššie, môže Prevádzkovateľ Služby inzerát nezverejniť. Všetky inzeráty sú kontrolované nielen po ich vytvorení, ale tiež v priebehu samotnej inzercie.
 
Nepovolený obsah
Zakázané sú inzeráty, ktoré propagujú tabakové výrobky, alkoholické nápoje, erotiku a pornografiu, omamné a psychotropné látky alebo on-line stávkovanie.

Všeobecné pravidlá
 • Text musí dávať zmysel, len zhluky slov nie sú povolené. Nesmie chýbať diakritika, veľké písmeno na začiatku vety a bodka na jej konci.
 • Slová sa nesmú medzi jednotlivými riadkami rozdeľovať.
 • V inzeráte sa nesmú nadmerne opakovať slová.
 • Inzerát nesmie priamo zmieňovať konkurenciu a nesmie byť klamlivou alebo porovnávajúcou reklamou.
Jazyk
 • Inzerát nesmie obsahovať vulgárne výrazy. Slangové a nespisovné slová sú povolené.
 • Text inzerátu musí byť písaný v slovenskom jazyku.

Veľké písmená, interpunkcia a špeciálne znaky
 • Veľké písmená sú v texte inzerátu povolené iba na začiatku viet a vlastných mien vrátane názvu spoločností. Výnimku tvoria akronymy – napr. SES a pod.
 • V texte inzerátu je možné použiť iba jeden výkričník.
 • Riadok nesmie začínať pomlčkou, interpunkčnými znamienkami alebo netypickými znakmi.
 • Nie je povolená nadmerná interpunkcia a použitie neštandardných znakov – napríklad ♣, ♠ a pod.
Ceny, zľavy, akcie
 • Zmienky v texte inzerátu o cenách, cenových akciách, zľavách a pod. musia byť pravdivé, uvedené priamo na cieľovej stránke a nepodmienené.
URL adresa
 • URL sa zadáva bez diakritiky. Musí obsahovať doménu prvého (sk, eu, com) a druhého poriadku (stormware, fakturacia-zadarmo).
 • Doména URL adresy musí korešpondovať s doménou cieľovej stránky.
Cieľová stránka
 • Obsah cieľovej stránky nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom podvodný a nemorálny.
 • Cieľová URL musí byť funkčná a v súlade s právnymi predpismi SR.
 • Užívateľ musí mať možnosť vrátiť sa späť kliknutím na tlačidlo Späť.
 • Nesmie byť vytvorená iba za účelom nalákania užívateľa na platenú reklamu.
 • Zobrazenie obsahu cieľovej stránky musí byť verejne dostupné a nesmie byť podmienené registráciou alebo prihlásením.
 • Nesmie obsahovať dialery, pop-up, pop-under okná, prvky prekrývajúce obsah stránky alebo automaticky spúšťať sťahovanie súboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a iné) či inštaláciu software.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Záležitosti týmito Pravidlami a Pravidlami inzercie neupravené sa podporne riadia Zmluvnými podmienkami prevádzkovania Katalógu firiem a pravidlami pre Firemné zápisy a príslušnou právnou úpravou.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Zákazníkovi vzniknú.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Pravidlá. Prípadné nové Pravidlá je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na internetových stránkach www.firmy.pohoda.sk bez zbytočného odkladu. Zmena bude vždy avizovaná.

4. Tieto Pravidlá a Pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia, teda 4. 4. 2019. K tomuto dátumu sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich verzií vyššie spomínaných pravidiel.
 
Katalog Firmy POHODA