Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nový výpočet dovolené od 1. 1. 2021


Ing. Michaela Martínková, CAE
10.6.2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. ledna 2021 by měla být výše dovolené odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance.

Foto: 123RF

chystase
 

Legislativním procesem v současné době prochází novela zákoníku práce, která mění hlavně výpočet dovolené. Její účinnost by měla být od 1. 1. 2021. Pojďme se tedy podívat, jak se bude nárok na dovolenou nově vypočítávat.


 
Nyní je v zákoně stanovena dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část) a dovolená za odpracované dny. Nově bude stanovena již jen dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část, pokud zaměstnanec nebude pracovat u zaměstnavatele po celý rok). Dalším typem v současném zákoníku práce je ještě dodatková dovolená, která jako pojem v zákoně bude i nadále.

V novele zákona zůstává dosavadní výměra dovolené v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby daného zaměstnance. Proto se tedy i v médiích často vyskytuje informace, že dovolená nově nebude již počítána na dny, ale na hodiny.

Pro zaměstnance s pravidelnou týdenní pracovní dobou, který bude u zaměstnavatele pracovat celý rok, se prakticky nic nezmění. Místo základního nároku 20 dnů bude mít nyní při 40hodinové týdenní pracovní době nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny × 40 hodin = 160 hodin).

Zákon hovoří poněkud krkolomně o nároku zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo, pokud u téhož zaměstnavatele konal práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období.

Matematicky lze využít výpočet uvedený výše v závorce. Za jeden den své dovolené bude zaměstnanec mít odčerpáno osm hodin, a takto tedy může čerpat 20 pracovních dnů.

Ovšem, pokud by tento zaměstnanec první půlrok pracoval na plný úvazek a od 1. 7. by přešel na poloviční úvazek, již se mu situace změní. Dosud platí, že dovolená se určuje na dny – tedy zaměstnanec má stále nárok na 20 dnů v roce, ale v druhé polovině roku bude jeho pracovní den o polovinu kratší.

Pokud tedy v prvním pololetí nevyčerpá deset dnů, kdy měl plný úvazek a za půl roku zaměstnání mu vznikl nárok na 10 dnů dovolené, bude v podstatě na dovolené krácen (v druhém pololetí bude jeho pracovní den činit čtyři hodiny a ne osm hodin).

A naopak, kdyby v první půlce roku čerpal nárok již z druhého pololetí při této změně úvazku, měl by dovolenou v podstatě delší – ne za dny, ale za hodiny, protože jeho pracovní den v prvním pololetí činil osm hodin, ale ve druhém pololetí již jen čtyři hodiny).

Nový způsob výpočtu dovolené tento nesoulad, kdy se mění pracovní úvazek v průběhu roku, narovnává. Výpočet by v našem případě změny z plného na poloviční úvazek přesně v pololetí byl tento:

1. pololetí: 40 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 26 týdnů (délka 1. pololetí)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 80 hodin (nárok na dovolenou)

2. pololetí: 20 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 26 týdnů (délka 1. pololetí)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 40 hodin (nárok na dovolenou)

CELKEM nárok 120 hodin dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanec tedy z roční výměry dovolené v prvním pololetí za každý den dovolené odčerpává osm hodin, v druhém pololetí čtyři hodiny. Pokud si celoroční nárok na dovolenou vyčerpá v první polovině roku, bude to v podstatě představovat 15 pracovních dnů při plném úvazku; pokud si ji celou vyčerpá až v druhé polovině roku, když měl poloviční úvazek, bude to představovat 30 pracovních dnů při polovičním úvazku.

Novela zákoníku práce v rámci dovolené také narovnává situaci u zaměstnanců, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají některé směny různě dlouhé (jeden den dovolené pro ně představoval den směny bez ohledu na její délku, ač mohla být třeba v rozdílu i několika hodin). Při novém výpočtu nároku na dovolené se tato nerovnost zruší, protože dovolenou budou čerpat po hodinách své původně naplánované směny na den, kdy dovolenou čerpají.

Pokud zaměstnanec neodpracoval u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že konal práci alespoň po dobu čtyř týdnů u zaměstnavatele. Dosud platí, že když zaměstnanec neodpracuje alespoň 60 dnů, má nárok na dovolenou za odpracované dny, a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů.

Pokud odpracuje více než 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele, pak má již v současné době nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale v poměrné výši podle počtu celých odpracovaných měsíců. Tato určitá dvojkolejnost dovolené za odpracované dny nebo poměrné části dovolené za kalendářní rok se tedy nově zruší a bude se vycházet z dovolené za kalendářní rok, resp. z její poměrné části.

Zaměstnanec, který bude u zaměstnavatele pracovat méně než čtyři týdny, nebude mít nárok na dovolenou vůbec (to ostatně neměl ani nyní, protože čtyři týdny při rovnoměrné pracovní době nečinily nikdy více než 21 pracovních dnů).

Podle navrhovaného znění se poměrná část dovolené vypočítá jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec právo v kalendářním roce, a to za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu.
 

Příklad

Zaměstnanec nastoupí 1. 10. na plný pracovní úvazek, tedy 40 hodin, při rovnoměrné pracovní době. Výměra dovolené u zaměstnavatele činí čtyři týdny. Pokud bude pracovat do konce kalendářního roku, odpracuje třináct celých týdenních pracovních směn, jeho nárok na dovolenou tedy po změně zákona bude nově následující:

40 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 13 týdnů (odpracovaná doba)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 40 hodin (nárok na dovolenou)

Pokud by výsledek nevyšel přesně na celé hodiny, zaokrouhlení se provede vždy na celé hodiny nahoru.


Možná někoho napadne, že když bude nově dovolená vlastně vyměřena na hodiny, mohl by zaměstnavatel např. určit dovolenou na jednu hodinu jedné směny zaměstnance (hodně lidí zapomíná, že dovolenou především určuje zaměstnavatel, byť v praxi se mnohdy řídí žádostí zaměstnance).

Tento postup však není možné aplikovat, neboť do zákona přibude i ustanovení, že „čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny“. Zůstává tedy v podstatě zachována praxe, kdy zaměstnanci běžně čerpali půlden dovolené, méně to nebude možné ani podle nového výpočtu nároku na dovolenou po hodinách.

Při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu bude moci zaměstnavatel krátit dovolenou o počet neomluveně zameškaných hodin této směny (nelze však sčítat neomluvená zameškání kratších jednotlivých směn; např. kdyby zaměstnanec neměl omluvenu v rámci osmi pracovních dnů jednu hodinu z každé směny, nedošlo by k žádnému krácení dovolené, byť součet již činí osm hodin, což by odpovídalo jednomu pracovnímu dni).

Dosud jsme také byli zvyklí na to, že pokud zaměstnanec byl např. dlouhodobě nemocný, krátil se jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok při více než 100 zameškaných dnech o 1/12 a následně za každých takových 21 zameškaných dnů o další 1/12 roční výměry dovolené.

Nová koncepční změna nepočítá s následným krácením dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části a podmínka zameškání směny při nemoci se modifikuje tak, že se tato překážka v práci jako výkon práce uznává do maximální výše 20násobku stanovené týdenní pracovní doby.

Prakticky tedy vznikne situace, kdy se nemoc započte do odpracované doby pro účely výpočtu dovolené (při 40hodinové týdenní pracovní době to znamená 800 hodin, tedy 100 dnů při rovnoměrné pracovní době).

Doba nemoci nad tuto hranici se do odpracované doby nezapočítává, čímž zaměstnanec nesplní podmínku odpracování celých 52 týdnů v kalendářním roce, a dovolená tedy ani nemůže vzniknout v celoroční výměře (pro někoho je to možná změna zdánlivá, protože nyní se z celoroční výměry určitá část dovolené při dlouhodobé nemoci krátí, zatímco nově celoroční výměra ani nevznikne).

Je otázka praxe, jak bude k této novince při překážkách v práci přistupováno hlavně s ohledem na správné nastavení mzdových programů. A to ještě s respektováním další podmínky pro uznání této překážky v práci při započítávání do limitu 20násobku stanovené týdenní pracovní doby, kterou je, že zaměstnanec v tomto kalendářním roce odpracoval mimo tyto překážky v práci alespoň 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.

Při rovnoměrné pracovní době 40 hodin týdně tedy musí zaměstnanec odpracovat minimálně 100 pracovních dnů = 800 hodin, aby se mu dlouhodobá pracovní neschopnost také započítávala do maximální výše 800 hodin. Jen pro úplnost rok 2020 má 251 pracovních dnů, tedy 2008 pracovních hodin, takže nemoc by musela být opravdu hodně dlouhá, při níž by se již do odpracované doby nezapočítávala, čímž by nevznikl nárok na celoroční výměru dovolené za kalendářní rok.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
26.11.2020 13:24:05
Dobrý den, Vaše úvaha je správná.
Hlásenia vulgarizmov

Pavel
26.11.2020 12:03:03
Dobrý den, pracuji na 4 hodiny celý rok při ID. Dnes mám nárok na 20 dní dovolené. Takže se příští rok 2021, změní 20 dnů na dovolené na 80 hodin? Nekrátí se dny dovolené že?

Děkuji
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
23.11.2020 16:58:40
Dobrý den, přechodná ustanovení zákoníku práce hovoří o tom, že právo na dovolenou a její čerpání se řídí do roku 2020 původním ustanovením zákoníku práce, měla by být tedy počítána dosavadním způsobem.
Hlásenia vulgarizmov

Jana K
23.11.2020 16:39:55
Dobrý den, zajímalo by mě, jak se bude příští rok postupovat v případě, že mi z letoška zbudou dny nevybrané dovolené?
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
22.11.2020 17:25:42
K dotazu Ireny: Neznám přímo předpisy na státní organizace, ale zákoník práce v současné době přepočet dovolené na hodiny nezná, její výměra je počítána ve dnech (novinka platí až od r. 2021). doporučuji se obrátit na inspektorát práce.
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
22.11.2020 17:23:37
K dotazu Marcely: Dovolená i z částečného prac. poměru náleží, pracovní den je však pro Vás kratší, ale jejich počet se nijak nekrátí.
Hlásenia vulgarizmov

Irena
22.11.2020 8:58:40
Dobry den, pracujeme jako speciální pedagogové v DD, spadáme pod MŠMT a již třetím rokem čerpáme dovolenou hodinově dle směnného kalendáře. Normálně všem pedagogickým pracovníkům náleží ze zákona 8 týdnů dovolené . Nám byla přepočítána na ěá směn. Je toto jednání oraganizace správné. Podotýkám, že pracujeme v režimu dlouhý, krátký týden nepřetržitě, bez nočních směn. děkuji za odpověď.
Hlásenia vulgarizmov

Marcela
21.11.2020 12:03:31
Dobrý den,pracuji v nemocnici 8. Měsíc při rodičovské dovolené na částečný úvazek 0,29 chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na čerpání dovolené, popřípadě kolik dní (pro celý úvazek je 25dni) děkuji za odpověď.
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
15.11.2020 20:20:57
Dobrý večer, nárok se novelizace zákona nemění, jen bude přepočten na hodinovou výměru.
Hlásenia vulgarizmov

Ivan Pohl
15.11.2020 17:36:20
Dobry den, pokud nyni mam narok na dovolenou 30 dní (pracuji v soc. sluzbach), zustava tento narok I od 1.1.2021 ? Dekuji. IP
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
9.11.2020 23:53:30
Dobrý večer, Vaše týdenní výměra činí 5x5=25 hodin, pokud odpracujete celý rok, budete tedy mít nárok na tento počet hodin násobený nárokem na dovolenou v týdnech, které máte u zaměstnavatele.
Hlásenia vulgarizmov

Marta
9.11.2020 19:55:04
Dobrý večer, pracuji ve školství jako nepedag.s 5 h denní pravidelnou prac. dobou. Kolik dnů dovolené mi bude nalézt v R. 21 Dekuji
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
24.9.2020 14:45:31
dobrý den, nárok dovolené na r. 2021 se bude posuzovat podle odpracované doby 2021. Dosud také platí, že na dovolenou máte nárok za určitý odpracovaný čas, což v lednu nesplníte z výměry daného kalendářního roku, a tak si tedy v podstatě dovolené čerpáte dopředu před nárokem - pokud by např. pracovní poměr skončil a dovolená byla přečerpaná, zaměstnavatel ji vypořádá v rámci poslední výplaty - na tomto způsobu nemění nic ani skutečnost, že výpočet nároku bude jiný, hlavní principy čerpání dovolené zůstávají stejné.
Hlásenia vulgarizmov

Maru
24.9.2020 14:07:17
Dobrý den,
jaké bude rozhodné období pro určení nároku na dovolenou pro rok 2021? Hodiny odpracované již v roce 2020 nebo v roce 2021. Jak postupovat, když potřebuji čerpat dovolenou již v lednu roku 2021?
Děkuji za info
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
24.9.2020 13:11:21
Dobrý den, pro nový výpočet dovolené je vždy nutné posoudit délku celých týdnů odpracované doby.
Hlásenia vulgarizmov

Jana S.
24.9.2020 9:50:36
V příkladu výše (zaměstnanec nastoupí do práce 1.10.) počítáte s 13 odpracovanými týdny. Nehledí se tedy vůbec na to, že zaměstnanec nastoupil do práce v pátek? Tj. jak se definuje "odpracovaný týden"? Co když někdo nastoupí do práce ve středu, bude se jeho první týden započítávat do nároku na dovolenou? Děkuji předem za odpověď.
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
14.9.2020 13:48:56
dobrý den, nový výpočet začíná od r. 2021, kdy se bude i takto posuzovat nárok na dovolenou od r. 2021.
Hlásenia vulgarizmov

Lucie
14.9.2020 10:11:31
Dobrý den, jaké bude rozhodného období pro určení nároku na dovolenou pro rok 2021? Hodiny odpracované v roce 2020 nebo v roce 2021. Děkuji za názor
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
1.9.2020 21:03:21
Dobrý večer, výpočet dovolené novým způsobem se bude týkat všech zaměstnanců bez výjimky.
Hlásenia vulgarizmov

Vašek
1.9.2020 18:33:49
Dobrý den, pracuju ve firmě jako THP a zajímalo by mě jestli se tohle vztahuje i na mě,když nedělám na směny.Přesčasy nám zaměstnavatel neproplácí a po měsíci se prakticky mažou.
Hlásenia vulgarizmov

Michaela Martínková
31.8.2020 7:41:37
Dobrý den, dovolená bude přepočtena vždy na hodiny podle pracovního úvazku, nepůjde o krácení, ale reálné vyjádření, kolik je pracovní den při nižším úvazku.
Hlásenia vulgarizmov

jana
27.8.2020 9:41:02
Bude se mi kratit dovolena od r.21 pri uvazku 0.75? Pracuji pravidelne cely tyden. Pracuji ve skolstvi.dekuji
Hlásenia vulgarizmov

Marie
30.7.2020 21:38:25
Co,když si budu chtít vzít dovolenou už v lednu
Hlásenia vulgarizmov

Jana
5.7.2020 16:02:00
Upozornění na chybu
Hlásenia vulgarizmov

board.messageedit.newsubscription

Prihlásiť

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MAX COMPUTER
Prodej a servis výpočetní techniky za bezkonkurenční ceny.
www.maxcomputer.cz

LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Daňový kalendář

30.11.2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30.11.2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30.11.2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15.12.2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru